Musik Therapie

Müzikle tedavi mümkün müdür?

Hastal?klar?n tedavisinde kullan?lmas? tart???lan ‘müzik’ Hintli psikologlar?n önerisiyle yine gündeme geldi

Özlem YILMAZ / Tülay ?UBATLI / AHT
GÜNEY Delhi’deki psikiyatr, psikolog ve çe?itli daldan t?p uzmanlar? önümüzdeki ay bir araya gelerek müzikle otizm, Alzheimer, Parkinson, kanser, AIDS ve davran?? bozukluklar? tedavisinin yollar?n? ara?t?racak. Müzikle tedavi tarihinde Osmanl?lar’?n ayr? bir yeri bulunuyor. Peki müzik le tedavi mümkün müdür, hangi rahats?zl?klar müzikle tedavi edilebilir. HABERTÜRK, konunun uzmanlar?yla görü?tü. Fikirler yine farkl? oldu.

‘Terapiyle komadan ç?kan hastalar?m?z var’
Ya?ar Güvenç (TÜMATA Türk Musikisini Ara?t?rma ve Tan?tma Grubu Üyesi)
“MÜZ?KLE tedavi elbette mümkündür. Müzik, tüm organlar için, ruhsal, bedensel, nörolojik her rahats?zl??a kar?? bin seneden beri ?ifahanelerde kullan?lmaktad?r. ?bn-i Sina, Farabi ve Ebubekir Razi gibi büyük âlimler de bunu kullanm??lar ve literatürlere, kitaplara bunlar? yazm??lar. Bu gelene?i devam ettiriyoruz. Haz?rlad???m?z enstrümantal de?i?ik makamlarda 26 çe?it CD ve konserlerle faydal? olmaya çal???yoruz. Bedensel rahats?zlar?n alt?nda asl?nda psikolojik rahats?zl?klar yat?yor. Müzik terapisi uygulad???m?z hastalarda ço?unlukla iyile?me görülüyor. Komadan ç?kan hastalar?m?z var. Uzun süreli tedavi uygulanacaksa önce eski ?amanlar?n kulland??? hareket terapisi uyguluyoruz. Sonra uygun makam seçiliyor ve hastaya uzanarak do?açlama enstrümanlarla terapi uygulan?yor. Su sesi ve kalp ritmi veren enstrümanlardan da yararlan?yoruz.”
‘Kayg? bozukluklar?na strese iyi geliyor’

Tuncay Özer (Uzman Psikolog)
“MÜZ?KLE tedavi pekâlâ mümkündür, en eski tedavi yöntemlerinden biridir. Ben de baz? hastalara uyguluyorum. Müzik, hemen her türlü psikolojik rahats?zl??a iyi gelir. Ruhu besler, insan ruhunda hipnotik transa benzer etki sa?lar. Müzik e?li?inde hastalar?n zihninde imgeler olu?ur. Biz o imajlara, imgelere bakarak, insan ruhu içindeki denizalt?ya binmi? gibi gezinti yap?yoruz. Uygun hastalarda, uygun müzikler kayg? bozukluklar?na, strese iyi geliyor, hasta rüyams? bir moda geçiyor. Müzik gönül ilac?d?r, immün sistemini destekler. ?mmün sistemi ruh halimizle çok ilgilidir. Bu nedenle tüm hastal?klara iyi geldi?ini söyleyebiliriz.”

‘Sakinle?tirici huzur verici etki yap?yor’
Kerem Tufan
(Neyzen, Müzikotizm Kurucusu)
“KONSERVATUVAR ve pedagojik formasyon e?itimi alarak yüksek lisans yapt?m, ayr?ca Y?ld?z Kenter‘in talebesiyim. Kenter Hocam bu çal??mada Mevlânâ‘n?n rubailerini ney e?li?inde seslendirdi. Ney‘se Turkish Mystic Music adl? albümünde segâh, saba, kürdi ve bir de rast makam?ndaki 4 eseri müzik terapisi amaçl? seslendirdim. Bu makamlar?n sakinle?tirici, huzur verici etkisi var. Otistik çocuklarla yapt???m çal??mada müzi?in terapi etkisi gösterdi?ine tan?k oldum. Müzikotizm hareketinin kurucusuyum. Geçen y?l özel bir kolejde otistik ve Down sendromlu çocuklarla bir araya geldim. Otistik bir çocuk, sordu?unuz soruya yan?t vermekte zorlan?r. Piyano yard?m?yla onlara soru sordu?umda kolayl?kla yan?t alabildik.”
‘Müzik kalp kapakç???n?zdaki sorunu gidermez’ Prof. Dr. Üstün Dökmen
(Psikolog-Yazar)
“MÜZ?K insanlar? rahatlatabilir, gev?emelerine, kendilerini iyi hissetmelerine yard?mc? olabilir. Ancak müzik tedavi etmez; yani bir tak?m semptomlar? salt müzik yoluyla gideremezsiniz. Uyumadan önce içilen ayran ve ya ?l?k süt, sizi rahatlatabilir, uyuman?z? kolayla?t?rabilir; ancak ayranla depresyon tedavisi olmaz. Benzeri ?ekilde sadece müzik dinleterek bir tak?m psikolojik semptomlar?, beyin hasarlar?n?, karaci?er iltihaplar?n? veya menenjiti yok edemezsiniz. Müzik yoluyla bütün bu hastal?klar? giderebilece?inizi iddia ederseni